И ето на какви изисквания трябва да отговаря системата (можем ли да добавим още изисквания, има ли необходимост или тези гарантират достатъчна сигурност на вота)?

Функционални изисквания
Системата трябва стриктно да отговаря на изискванията, заложени в допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, § 113, ал. 14
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

Гласуването по интернет се осъществява с помощта на електронни средства за комуникация и обработка на информация, включени в специална техническа система. Разработването на системата е в рамките на системата за обработка на резултатите от изборите. Централната избирателна комисия формулира допълнителни изисквания към апаратната и програмна част на системата. Системата се проектира, осъществява и поддържа по начин, който:
1. осигурява лесен и разбираем достъп до механизмите и начините за гласуване;
2. предлага на избирателите инструкции за действията при гласуването;
3. гарантира, че само лицата, които отговарят на условията по § 145, ал. 2 от Изборния кодекс, изречение трето и са регистрирани, може да гласуват;
4. осигурява надеждна и бърза идентификация на самоличността на избирателите;
5. осигурява еднаква по обем и качество информация за всяка партия, коалиция или кандидат;
6. гарантира тайната на гласуването и свободно изразяване на волята на избирателите чрез технически средства;
7. осигурява възможност за лесна навигация на потребителския софтуер и в частност на бюлетината;
8. не изисква от избирателя специални умения освен необходимите за използване на интернет терминали;
9. позволява използване от избирателя на всички операционни системи;
10. осигурява възможност за подаване на гласа за не повече от 5 минути;
11. гарантира, че всеки избирател подава само един глас и че всеки глас се съхранява и преброява само един път;
12. бъде сертифицирана по най-висок ISO стандарт за качество и устойчивост на използвания софтуер и хардуер;
13. осигурява максимална надеждност срещу външни смущения и неразрешен достъп, включително срещу хакерски атаки;
14. съхранява данните от гласуването;
15. позволява обобщаване на резултатите, разпределянето им по изборни райони и изпращането им в електронен вид на Централната избирателна комисия след приключване на гласуването;
16. гарантира, че връзката между терминала на избирателя и сървърните компоненти се извършва по начин, който не позволява на трети страни да променят или получат достъп до обменяната информация;
17. поддържа електронен дневник на изборния процес с отбелязване на всички възникнали особености и отклонения от предвидения режим;
18. гарантира лесна поддръжка на софтуерните и хардуерните средства и бързо отстраняване на възникнали технически неизправности;
19. позволява наблюдение на изборния процес от независими и упълномощени лица и органи;
20. позволява одит и проверка от страна на упълномощени органи;
21. е одитирана преди всеки избор, като резултатите от одита се публикуват на интернет страницата на Централната избирателна комисия не по-късно от 10 дни преди началото на дистанционното електронно гласуване;
22. е с публично достъпен изходен код;
23. предоставя технологична възможност за идентифициране на потенциални нарушения на този кодекс;
24. позволява на избирателите да проверяват дали гласът им е отчетен правилно, без това да разкрива тайната на вота;
25. позволява независимо преброяване на гласовете;
26. предоставя възможност на избирателя да сигнализира по неявен начин за посегателство срещу избирателните му права и за неотчитане на гласа му в тези случаи;
27. отговаря на изискванията за мрежова и информационна сигурност, определени в наредбата по чл. 43, ал. 2 от Закона за електронното управление;
28. не позволява добавяне, премахване или подмяна на гласове извън стандартния изборен процес;
29. отговаря на изискванията на наредбата по ал. 27;
30. отговаря на Приложение III към Препоръка REC (2004)11 на Съвета на Европа за правните, оперативни и технически стандарти за електронно гласуване;
31. се състои от компоненти, всеки от които е електронно подписан от Централната избирателна комисия по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.