През годините е имало проекти и опити за въвеждане на електронно гласуване, които са били особено неуспешни, но е задължително да бъдат разгледани, за да се ползват като база. Всеки положен труд да бъде оценен и надграден.

Като начало проекто-закон, който е внасян няколко пъти за разглеждане в народното събрание от Иван Костов и Асен Агов, а е подготвен от проф. Михаил Константинов през 2004 година. Може да се ползва като някаква основа за рамкиране, но определено е доста скромен и не третира много от проблемите: https://parliament.bg/bills/39/454-01-65.pdf

 

В допълнение по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Държавна агенция „Електронно управление“ реализира проект за „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“. В рамките на този проект, изпълнен 2017та година има налични три документа:
1. Детайлно проучване и анализ на добрите практики в международен план на реализираните и въведени до момента дистанционни гласувания по електронен път в други държави, включително проучване на правните аспекти и наличните технологични възможности в национален план.
2. Конкретни препоръки към българската система за дистанционно електронно гласуване, които да бъдат реализирани при изграждането и внедряването на пилотната система за дистанционно електронно гласуване.
3. Проект на техническо задание за изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване по проект № BG05SFOP001-1.002-0015 „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване”

Източник: Държавна Агенция “Електронно Управление” (ДАЕУ)