Тук има допитване от 2019та година как тече процеса в различни страни.
Участници в допитването има от 30 страни: Austria, Azerbaijan, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Latvia, Malta, Netherlands, Norway, Romania, Serbia, Slovenia, Slovak Republic, Russian Federation, Switzerland, Spain, Sweden, Ukraine, United Kingdom

А на тези препоръки би трябвало да стъпват законодателствата по страни: https://rm.coe.int/0900001680726f6f

Само 49 точки 🙂
СТАНДАРТИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ

I. Общо избирателно право

1. Интерфейсът на избирателите в системата за електронно гласуване трябва да бъде лесен за разбиране и използване от всички избиратели.

2. Системата за електронно гласуване се проектира, доколкото е възможно, за да даде възможност на хората с увреждания и специални нужди да гласуват независимо.

3. Освен ако каналите за дистанционно електронно гласуване са универсално достъпни, те са само допълнително и незадължително средство за гласуване.

4. Преди да гласуват чрез дистанционна система за електронно гласуване, вниманието на избирателите се насочва изрично към факта, че електронните избори, при които те представят решението си по електронен път, са реални избори или референдум.

II. Равно избирателно право

5. Цялата официална информация за гласуването се представя по еднакъв начин в рамките на и по всички канали за гласуване.

6. Когато електронните и неелектронните канали за гласуване се използват при едни и същи избори или референдум, трябва да има сигурен и надежден метод за събиране на всички гласове и за изчисляване на резултата.

7. Осигурява се уникална идентификация на избирателите по начин, който да ги различи безпогрешно от останалите лица.

8. Системата за електронно гласуване предоставя достъп на потребителя само след като го удостовери като лице с право на глас.

9. Системата за електронно гласуване гарантира, че се подава само подходящият брой гласове на избирател, съхранява се в електронната урна и се включва в резултата от изборите.

III. Свободно избирателно право

10. Намерението на избирателя няма да бъде засегнато от системата за гласуване или от неправомерно влияние.

11. Трябва да се гарантира, че системата за електронно гласуване представя автентична бюлетина и автентична информация на избирателя.

12. Начинът, по който избирателите се ръководят през процеса на електронно гласуване, не ги кара да гласуват бързо или без потвърждение.

13. Системата за електронно гласуване предоставя на избирателя средства за участие в избори или референдум, без се указва предпочитание за избирателят към някоя от опциите за гласуване.

14. Системата за електронно гласуване уведомява избирателя, ако подаде невалиден електронен вот.

15. Избирателят може да провери дали неговото намерение е точно представено в гласуването и дали запечатаният глас е влязъл в електронната урна, без да бъде променен. Всяко неправомерно влияние, което е променило вота, да бъде открито.

16. Избирателят получава потвърждение от системата, че гласът е подаден успешно и че цялата процедура на гласуване е завършена.

17. Системата за електронно гласуване предоставя солидно доказателство, че всеки автентичен вот е включен точно в съответните резултати от изборите. Доказателствата трябва да бъдат проверявани със средства, които са независими от системата за електронно гласуване.

18. Системата трябва да предостави солидни доказателства, че само съответните гласове на избирателите са включени в съответния краен резултат. Доказателствата трябва да бъдат проверявани със средства, които са независими от системата за електронно гласуване.

IV. Тайно избирателно право

19. Електронното гласуване се организира по такъв начин, че да гарантира спазването на тайната на гласуването на всички етапи от процедурата за гласуване.

20. Системата за електронно гласуване обработва и съхранява, доколкото е необходимо, само личните данни, необходими за провеждането на електронните избори.

21. Системата за електронно гласуване и всяка упълномощена страна защитават данните за удостоверяване, така че неупълномощените страни да не могат да злоупотребяват, прихващат, променят или получават по друг начин знания за тези данни.

22. Регистрите на избирателите, съхранявани или съобщени от системата за електронно гласуване, са достъпни само за упълномощени страни.

23. Системата за електронно гласуване не предоставя на избирателя доказателство за съдържанието на подадения глас за използване от трети страни.

24. Системата за електронно гласуване не позволява на никого да разкрива броя на подадените гласове за дадена опция за гласуване, едва след затварянето на електронната избирателна урна. Тази информация не се разкрива на обществеността до края на периода на гласуване.

25. Електронното гласуване гарантира, че е спазена тайната на предходни избори, записани и изтрити от избирателя, преди да издаде окончателния си глас.

26. Процесът на електронно гласуване, по-специално етапът на преброяване, се организира по такъв начин, че да е невъзможно да се възстанови връзка между незапечатания вот и избирателя. Гласовете са и остават анонимни.

V. Нормативни и организационни изисквания

27. Държавите-членки, които въвеждат електронно гласуване, правят това постепенно и поетапно.

28. Преди да въведат електронно гласуване, държавите-членки въвеждат необходимите промени в съответното законодателство.

29. Съответното законодателство урежда отговорностите за функционирането на системите за електронно гласуване и гарантира, че органът за управление на избори има контрол над тях.

30. Всеки наблюдател ще може да наблюдава преброяването на гласовете. Органът за управление на избори отговаря за процеса на преброяване.

VI. Прозрачност и наблюдение

31. Държавите-членки са прозрачни във всички аспекти на електронното гласуване.

32. Обществеността, по-специално избирателите, се информира, много преди началото на гласуването, на ясен и прост език за:

– всички стъпки, които избирателят може да предприеме, за да участва и да гласува;

– правилното използване и функциониране на система за електронно гласуване;

– графика за електронно гласуване, включително всички етапи.

33. Компонентите на системата за електронно гласуване се разкриват за целите на проверката и сертифицирането.

34. На всеки наблюдател, доколкото е разрешено от закона, се предоставя възможност да наблюдава и коментира електронните избори, включително компилирането на резултатите.

35. Отворените стандарти се използват, за да позволят на различни технически компоненти или услуги, евентуално получени от различни източници, да си взаимодействат.

VII. Отчетност

36. Държавите-членки разработват технически изисквания, изисквания за оценка и сертифициране и се уверяват, че те напълно отразяват съответните правни и демократични принципи. Държавите-членки актуализират изискванията.

37. Преди да бъде въведена система за електронно гласуване и на подходящи интервали след това, и по-специално след всякакви съществени промени в системата, независим и компетентен орган оценява съответствието на системата за електронно гласуване и на всяка информация и комуникация технологичен (ИКТ) компонент с техническите изисквания. Това може да бъде под формата на официално удостоверяване или друг подходящ контрол.

38. Сертификатът или друг издаден подходящ документ трябва ясно да идентифицира предмета на оценяване и да включва предпазни мерки, за да се предотврати тайното му или неволно изменение.

39. Системата за електронно гласуване подлежи на проверка. Одиторската система трябва да бъде отворена и изчерпателна и да отчита активно потенциални проблеми и заплахи.

VIII. Надеждност и сигурност на системата

40. Органът за управление на избори отговаря за спазването и спазването на всички изисквания, дори в случай на неуспехи и атаки. Органът за управление на избори отговаря за наличността, надеждността, използваемостта и сигурността на системата за електронно гласуване.

41. Само лица, упълномощени от избирателния орган за управление, имат достъп до централната инфраструктура, сървърите и данните за изборите. Назначаванията на лица, упълномощени да се занимават с електронно гласуване, трябва да бъдат ясно регламентирани.

42. Преди да се проведат е-избори, органът за управление на избори се уверява, че системата за електронно гласуване е истинска и функционира правилно.

43. Трябва да се установи процедура за редовно инсталиране на актуализирани версии и корекции на целия съответния софтуер.

44. Ако се съхраняват или комуникират извън контролирана среда, гласовете се криптират.

45. Гласовете и информацията за избирателите се запечатват, докато започне процесът на преброяване.

46. ​​Органът за управление на изборите ще борави сигурно с всички криптографски материали.

47. Когато възникнат инциденти, които биха могли да застрашат целостта на системата, отговорните за експлоатацията на оборудването незабавно информират избирателния орган за управление.

48. Поддържат се автентичността, наличността и целостта на избирателните списъци и списъците с кандидати. Източникът на данните трябва да бъде удостоверен. Трябва да се спазват разпоредбите за защита на данните.

49. Системата за електронно гласуване идентифицира гласовете, които са засегнати от нередност.